Ældreområdet

Ældreområdet

Det skal være godt at være gammel – Enhedslisten arbejder konsekvent for forbedring af de ældres vilkår i Halsnæs.

Plejecentre

Hvis man som ældre kommer på plejecenter, skal man ikke opleve at rammerne for ens liv er dikteret af staten og kommunen, derfor er det vigtigt at livet på plejecentret kan opleves hjemligt. Der skal være ressourcer til at tage hensyn til den enkelte beboers behov i form af velvære, trivsel og interesser, ellers bliver det ikke velfærd for den ældre. Puljepenge fra staten til ældreområdet skal bruges til formålet og ikke til at lappe huller i kommunekassen.

Mange ældre i Halsnæs lever en tilværelse i ensomhed, uden den nødvendige hjælp og under trange økonomiske kår. Det er ikke i orden. Gamle mennesker, der har slidt et helt liv, skal ikke gemmes af vejen og svigtes, når de behøver hjælp.

Selvom man har behov for pleje og støtte er det vigtigt at man som ældre kan videreføre sit liv og det, den enkelte finder værdifuldt i så vid udstrækning som muligt. Meningen er ikke, at livet sættes i stå fordi man flytter ind på et plejecenter. Der skal gøres alt hvad der er muligt for, at også årene i en plejebolig bliver en dejlig oplevelse. Det skal kunne være muligt at få en bolig det sted man ønsker sig, når behovet melder sig. Og det skal være muligt at dyrke sine interesser, at gå til koncert, tage på udflugter, gå til seniordans eller gymnastik. Ligesom man skal kunne deltage i læseklub, på aftenskolen, male, synge og spille. Kort sagt, der skal være muligheder for at have det sjovt. 

Ind med respekten 

I Halsnæs skal vores plejecentre kendetegnes ved, at der er ansat tilstrækkeligt og veluddannet personale på plejecentrene, personale som både kan yde god omsorg og handle professionelt. Som det er i dag, er de barberet ned til et minimum. 

Enhedslisten vil have små og mere selvstændige enheder, hvor maden tilberedes på stedet og hvor den gode tone med værdighed, medmenneskelighed og respekt for den enkelte er i højsædet. Plejecentre med demokratiske ledelsesformer og størst mulig indflydelse for personale, beboere og pårørende. Beboer-pårørenderåd på alle plejecentre. 

Halsnæs skal være spydspids for det gode liv også i den 4. alder 

I Enhedslisten mener vi det gør både dagligdagen og verden rigere for unge og gamle, når vi sikrer at fremtidigt byggeri af plejehjem og daginstitutioner bliver lagt centralt i boligområder. Det skaber glæde og gør både dagligdagen og verden rigere for børn, unge og ældre, hvis vi fremover i planlægningen af nybyggerier inddrager diversiteten i forhold til alder. F.eks. kan fremtidige plejecentre og daginstitutioner placeres centralt og integreres, så man kan få glæde af hinanden i dagligdagen.Fremtidigt byggeri af plejecentre og daginstitutioner bør derfor bygges i umiddelbar nærhed af hinanden og tæt på anden bebyggelse med adgang til grønne områder og trafiksikre muligheder så de ældre borgere let kan få besøg og at komme ud at gå alene eller sammen andre. 

Kommunen skal vedtage en demenspolitik, der tydeliggør værdier, rettigheder og målsætninger overfor borgere som er berørt af demenssygdom og for de pårørende og medarbejderne som skal yde omsorg. 

Kommunens tilbud til ældre der behøver hjælp i eget hjem, skal være så attraktive og mangfoldige, at man vælger dem frem for friplejehjem oprettet af private firmaer og fonde hvis hovedformål – alt andet lige – er profit.Vi anerkender selvejende institutioner med bestemte formål og ideologier fordi denne form for institution indebærer at et evt. overskud ikke kan hentes ud men skal bruges i institutionens (beboernes/brugernes) interesse. 

Vi anser de forebyggende hjemmebesøg for at være gode og gavnlige for borgerne og ønsker dem udbygget således, at der også kan være andre fagpersoner med. Kommunen skal gøre en indsats for at borgerne opfatter det som et værdifuldt tilbud om hjælp – og ikke et forsøg på at snage i deres privatliv. 

Der skal mere fokus på de ældres levevilkår. Både de ældre der bor i eget hjem og de, der bor på plejecentrene, skal tilbydes veltillavet, lækker og nærende økologisk mad. Det skal være muligt, at en medarbejder kommer ud i hjemmet og bidrager med sin person og sin faglighed. Det kan f.eks være psykologen, musikterapeuten, ergo-/ fysioterapeuten eller andre… 

Endelig skal medarbejderne opleve plejecentret som en arbejdsplads, hvor de kan udvikle sig fagligt. Herved kan vi forebygge medarbejderes stress, sygefravær betinget af travlhed og/eller mentale belastninger, og forebygge medarbejderflugt fra arbejdet. Vi vil gøre det attraktivt at arbejde på kommunens plejecentre. 

Enhedslisten foreslår 

 • At der fokuseres systematisk på løbende kompetenceudvikling for medarbejderne til brug for dialog og inddragelse af beboerne i dagligdagen og til samarbejde med pårørende
 • At der arbejdes fokuseret med værdighed og respekt.Og med relationsarbejde og implementering heraf i dagligdagen,samt selvfølgelig med deltagelse af repræsentanter for de ældre borgere heri.
 • At mad tilberedes lokalt.
 • At der gives mulighed for støtte i eget hjem til måltider, samvær, træning og gåture, hos
  de der ønsker det.
 • At kommunens værdighedspolitik udbygges med henblik på at sikre værdighed for
  mennesker med demens
 • At beboerråd på plejecentrene gøres pligtige
 • At der sammensættes et “Advisory Board” bestående af en række eksterne inspiratorer
  som bistår plejecentrene med rådgivning og sparring i forhold til beboerdemokrati og en
  levende hverdag.
 • At plejecentre fremover bygges i umiddelbar nærhed af daginstitutioner og almindeligt
  dagligliv, med adgang til grønne områder og trafiksikre muligheder.
 • Løbende efteruddannelse, kurser og debatdage for alle ansatte i ældreplejen om etiske
  værdier. Det er kompetenceudvikling som vil være til glæde for både ansatte og
  beboere.
 • At der afsættes midler til kulturelle o.lign arrangementer i lokalområder med mange
  ældre og plejecentre for at bringe kulturen tættere på de ældre.