Arbejdsmarked, beskæftigelse og erhvervspolitik

Arbejdsmarked, beskæftigelse og erhvervspolitik

Meget af beskæftigelsespolitikken bestemmes i Folketinget og i EU.
Enhedslisten Halsnæs arbejder på trods heraf for at der i kommunen føres en politik, der aktivt understøtter at flere lokale folk kommer i arbejde inden for kommunens grænser. Det gør vi dels af hensyn til miljøet og dels af hensyn til menneskene, der ikke skal være nødt til at bruge timer hver dag for at komme på arbejde. Enhedslisten arbejder for, at så få opgaver som muligt bliver udliciteret. 

Vores beskæftigelsespolitik skal være et værn mod arbejdsløshed og en kilde til udvikling af kommunen i bredeste forstand. 

Erhvervspolitik 

Enhedslisten Halsnæs arbejder for en erhvervsudvikling i kommunen, som giver jobmuligheder for et bredt udsnit af kommunens borgere, lige som vi vil tilskynde tiltrækning af virksomheder, der anvender klima- og miljøbevidste produktionsformer og ser en positiv udfordring i at medvirke til et rummeligt arbejdsmarked.

Vi ser gerne flere driftige virksomheder og butikker som arbejder ud fra bæredygtighed, ”fra jord til bord”, lokalt design og international fairtrade.

Kommunen har en oplagt rolle som fødselshjælper og sparringspartner ved igangsætning og organisering, også når det drejer sig om etablering af socialøkonomiske virksomheder.

Ansvar og lokale arbejdspladser 

Vi kan ikke forhindre den lovpligtige udlicitering, men i Enhedslisten Halsnæs vil vi arbejde for at opgaverne opdeles i mindre portioner, så de ikke er nødt til at komme i EU-udbud. Sådan sikrer vi de bedste muligheder for at lokale virksomheder har fair vilkår til at byde på opgaverne. 

Unge skal sikres uddannelse, praktikpladser og arbejde. Derfor arbejder Enhedslisten i Halsnæs for sociale klausuler på kommunale anlægs- og driftsopgaver, og for at de løbende tjekkes op . Her har vi kædeansvar, så firmaer ikke kan vinde udbud på at give et billigt tilbud, hvorefter de overlader store dele af opgaven til et underfirma, der ikke følger de sociale klausuler.I Halsnæs kommune skal vi samarbejde med virksomhederne og de faglige A-kasser om at få flest mulige borgere i almindeligt, lønnet arbejde. 

Der skal skabes arbejdspladser til forbedring af kommunens bygninger – af hensyn til .miljø og økonomi. 

Alle skal have adgang til arbejdsmarkedet

Arbejdsløse i Halsnæs skal have mulighed for reel opkvalificering, ingen ubrugelig aktivering her. Borgere, som har begrænsninger i arbejdsevnen skal have revalidering, flexjob eller førtidspension. Vi skal skabe socialøkonomiske virksomheder hvor de, der har svært ved at klare et almindeligt arbejde, kan få meningsfuld beskæftigelse, skabe produkter og ydelser til glæde for os alle. 

På trods af lovgivningens og de økonomiske rammeaftalers snærende bånd skal vi i Halsnæs afsætte de fornødne ressourcer til at støtte uddannelse og opkvalificering til ledige borgere. 

Enhedslisten arbejder for en udvidelse af jobrotationsordninger, hvor arbejdsløse ansættes i perioder og hvor kommunens ansatte videreuddannes. Arbejdsløse der roteres ind, skal ansættes på overenskomstmæssig løn og vilkår og optjene dagpengeret. Halsnæs skal være spydspidsen i kampen for sikring af ordnede forhold på arbejdsmarkedet, og vi skal ikke acceptere løndumping, som undergraver samfundet. Udviklingen af kommunens beskæftigelsespolitik skal ske i et solidt samspil med relevante organisationer;fagforeninger, faglige a-kasser og uddannelsesinstitutioner. 

Kompetencer opnået gennem beskæftigelsesarbejde skal dokumenteres

Enhedslisten vil arbejde for at mennesker der sendes i den ene eller anden form for beskæftigelsesarbejde får et brugbart bevis for de kompetencer de har opnået. I kontanthjælpen skal indtænkes at vejen til arbejdsmarkedet kan være kortest, når borgerens medlemskab af fagforening og a-kasse bliver betalt. 

Sikring af forsørgelse 

Vi skal forhindre, at borgere ender med at må gå fra hus og hjem, fordi de bliver arbejdsløse, bliver ramt af sygdom, mister deres dagpenge eller bliver ramt af kontanthjælpsloftet. Alle kan havne i en social situation, hvor der er brug for et sikkerhedsnet. 

Så længe der ikke er sikret beskæftigelse til alle, mener Enhedslisten det er en kommunal opgave at være med til at skaffe arbejde til dem, der står til at miste deres forsørgelsesgrundlag. I mellemtiden skal Halsnæs kommune kunne opleves som en god kammerat i en svær stund og ikke som en mistænksom fangevogter overfor de, der står uden arbejde. 

Halsnæs kommune – en god og effektiv arbejdsplads

I Halsnæs kommune skal vi gå forrest og sørge for der er praktik- og elevpladser på kommunens egne arbejdspladser. Og vi vil aktivt hjælpe private virksomheder med at oprette stillinger til lærlinge, elever, flexjobbere og kontanthjælpsmodtagere. 

Enhedslisten arbejder imod bureaukratisering. Ressourcerne skal bruges på at hjælpe borgerne og ikke på formålsløs kontrol af medarbejderne. Beslutninger om hvordan ydelser formes og arbejdet skal udføres, skal ske i et tillidsbaseret samarbejde mellem de berørte borgere og medarbejderne og med en ordentlig og hurtig sagsbehandling.

Det nære samfund 

Vi vil ikke alene have de små Brugser og butikker tilbage. Vi vil have lignende initiativer tilpasset en moderne livsform i produktionen og tilberedningen af fødevarer. Halsnæs kommune kan gå i spidsen ved at sikre at dens egne institutioner (daginstitutioner, skoler, ældrecentre, administrationsbygninger etc.) har køkkener, der tilbereder mad. 

Vi vil arbejde for at kommunen i samarbejde med eller som støtte til andre sociale aktører går forrest for at sikre beskæftigelse og udvikling. Det kan f.eks være gennem støtte eller lån til at opstarte og drive social-økonomisk virksomhed, kooperativer mv. 

I Enhedslisten arbejder vi for 

  • Et levende jobcenter der tilbyder rigtige jobs.
  • Bedre mulighed for selvvalgt aktivering
  • Oprettelse af midlertidige stillinger til genoptjening af dagpengeret.
  • Opbakning til virksomheder, som giver beskæftigelse til alle samfundsgrupper – fra
    langt-uddannede til ufaglærte.
  • At arbejdsprøvninger m.v. bruges efter hensigten – ikke til at erstatte almindeligt ansatte.
  • Fremme socialøkonomiske virksomheder
  • Jobgaranti til opfyldelse af 225 timers regel
  • At arbejdsløse alene-forældre ikke pålægges arbejde med lang transporttid