Borgerinddragelse og demokrati

Styrk borgerens stemme i byrådet

Demokrati er mere end et valg hvert fjerde år – den enkelte borger skal sikres reel indflydelse på hvad der sker og skal ske.
Halsnæs kommune er så stor og der sker så mange ting rundt omkring i kommunen, at det er umuligt for byrådet at følge med i alt hvad der rører sig,  og hvad den lokale befolkning mener.

Brugergrupper, faglige organisationer, forældrebestyrelser og menige kommunale medarbejdere skal i langt højere grad høres om og have indflydelse på beslutningerne inden de træffes.
Politikerne skal være parate til at dele deres ansvar med borgerne og medarbejderne i marken. Det er ikke nok at informere om initiativer og beslutninger. Kommunen skal gå aktivt ud og efterspørge meninger, holdninger og ideer.

Alle borgere skal have indflydelse på eget liv

Halsnæs Kommune er borgernes – ikke omvendt. Stærke lokalsamfund er en forudsætning for at demokratiet kan blomstre. Flere steder i kommunen er der allerede grupper som gerne vil være med til at debattere og præge udviklingen i kommunen. Der er f.eks. Ældrerådet og der er Ungerådet, som senest har markeret at de ikke synes de bliver hørt i spørgsmålet om decentralisering af UKC. I Torup er der Torup Ting som er med til at præge udviklingen af lokalområdet. I Hundested har en stor gruppe borgere givet klart udtryk for at de er meget utilfredse både med boligprojektet på Nordmolen og også med selve beslutningsforløbet.

Disse aktiviteter er udtryk for at borgerne gerne vil være med til at træffe de rigtige beslutninger i vores kommune og give deres input til kommunens aktiviteter ud fra hverdagens erfaringer.

Det viser tydeligt hvor vigtigt det er, at  byrådet ”stikker fingeren i jorden” og efterspørger en melding på, hvad der rører sig hos den enkelte borger og ikke bare i bestyrelseslokaler og kontorer.

Man ved bedst selv, hvor skoen trykker

Og især skal mennesker, der har behov for kommunens støtte sikres reel indflydelse på deres egen livssituation. De Fleste mennesker ved bedst selv hvor skoen trykker, og i samarbejde med ansatte, der kan lede og facilitere processen på en kompetent og respektfuld måde, vil deltagerne kunne pege på løsninger og initiativer, som kan hjælpe dem ud af svære situationer. Ofte vil disse løsninger være mere kvalificerede end dem, der er taget af topchefer og politikere.

For at sikre at vi i kommunen fremover giver borgerne de bedste muligheder for at være med til at præge beslutningerne og pege på nye initiativer, foreslår Enhedslisten at der straks i den nye byrådsperiode nedsættes et opgaveudvalg. Opgaveudvalg kan nedsættes af kommunalbestyrelsen og være rådgivende eller forberedende om et specifikt emne/opgave. Udvalget består af et udsnit af borgere i kommunen. Agendaen for opgaveudvalget bliver inden for en given tidsramme at komme med forslag til mindst tre nye initiativer til hvordan borgerne bliver inddraget væsentlig mere aktivt end det har været tilfældet indtil nu.

Det er vigtigt i medborgerdemokratiets navn at et opgaveudvalg får mulighed for at diskutere og danne sin egen mening. Allerede nu findes der en række interessante erfaringer fra byer rundt omkring i verden. Opgaveudvalget opfordres til at kigge ud og se på de allerede mange erfaringer der er med at sætte initiativer i gang som gør borgerne aktive i ideudviklinger og beslutninger.

Men ikke alle problemstillinger kan løses gennem udvalg. Halsnæs mangler en mulighed for, at den enkelte borger kan komme i kontakt med det kommunale system, når borgerne føler, at de er kørt fast i systemet med deres problemer. Derfor skal der ansættes en borgerombudsmand.

Enhedslisten foreslår at

  • kommunen aktivt går ud og søger borgernes meninger, holdninger og ideer, f.eks. ved at ansætte lokale ildsjæle. Der er mennesker som ikke altid er i stand til at være aktive uden en hjælpende hånd.
  • der etableres lokalråd i de enkelte større byområder i kommunen med økonomisk og administrativ støtte og med høringspligt i sager, der handler om lokalområdet
  • nye borgergrupper får mulighed for at søge om sekretariatsbistand i et klart aftalt omfang.
  • det skal være muligt at afholde folkeafstemninger. Hvis 10 pct. af de stemmeberettigede i kommunen forlanger det, skal den gennemføres. Det er initiativtagerne, som indsamler underskrifter til støtte for en lokal folkeafstemning,  der med støtte fra kommunens jurister, udformer det spørgsmål, der skal stemmes ja eller nej til.
  • langt flere politiske diskussioner skal foregå i byrådssalen i stedet for i de lukkede udvalg og spørgetiden genindføres.
  • der bliver nedsat opgaveudvalg om vigtige lokalpolitiske emner som f.eks. miljø og trafik.
  • ansættelse af en borgerombudsmand