Kommunal politisk program. 2017

 

Enhedslisten har masser af forslag og visioner for Halsnæs Kommune. Rigtig meget kan lade sig gøre, hvis viljen er til stede. Hvis borgerne sættes i centrum, og vi koncentrerer os om, at alle skal leve et værdigt og ordentligt liv. Men det kræver, at flertallet i byrådet vil det. Enhedslisten vil samarbejde med alle, der ønsker “mere miljø” og mere demokrati og velfærd.

Lige nu er det sådan, at uligheden vokser, miljøet lider skade, og alt for mange står uden arbejde. Det hidtidige blå flertal i kommunen har set sig blinde på virksomheder og pengemænd. De har foretrukket økonomi til de få – frem for velfærd til alle. Og det har sat sine spor.

Sundhed og sygdom

Voksne og sundhed.

Det skal være det offentlige, os alle sammen, der ejer og styrer sundhedssektoren og der skal være fokus på at levere god behandling og sundhed. Det giver tilfredse brugere, og det giver medarbejderne, som ofte er dem der ved hvor skoen trykker, mulighed for indflydelse. Modsætningen er det private erhvervsliv, hvor beslutningerne træffes af bestyrelsen og kravet er at tjene flest mulige penge. Det er ikke rimeligt, at nogle skal tjene kassen på andres sygdom.

Det sunde måltid

Vi ved en masse om, hvad en sund kost betyder for menneskers trivsel. Alligevel lider mange af underernæring og mangelsygdomme. Allerede i daginstitutionerne skal der sættes ind med sund, økologisk kost, som osse tilgodeser de børn hvor forældrene ikke helt magter opgaven. Og skolerne skal genindføre kantiner med dygtige fagpersoner der – med god og nærende kost – kan hjælpe dem igennem den lange skoledag.

Kommunens diætister skal være til rådighed for alle borgere – og borgerne skal kende tilbuddet. Både børnefamilier, teenagere med spiseforstyrrelser og ældre mennesker vil kunne høste stor hjælp af disse fagpersoner.

Motion

Halsnæs har gode muligheder for motion og idræt. Der er motionsstier til både cyklister og gående. Men der skal iværksættes mere målrettede kampagner for at få borgerne – og måske især de unge ved hjælp af teknologi – til at bruge dem.

Stress

flere og flere borgere rammes af stress. De presses på arbejdsmarkedet – og de presses når de søger job. Enhedslisten foreslår, at der oprettes gratis psykologhjælp som osse kan benyttes af skoleelever og seniorer

Rygning og alkohol.

Vi anerkender, at der i Halsnæs findes gode tilbud om rygestop og tilbud til alkoholafhængige. Kunsten er at sikre, at gode resultater fastholdes.

Det er vigtigt med en tidlig og kontinuerlig indsats – så den osse opdages af dem, der er på vippen til et misbrug. Det er vigtigt for Enhedslisten, at ingen kriminaliseres på grund af hashbrug, det vil kun medføre yderligere vanskeligheder.

Kronisk syge mennesker.

Der er stor forskel på, hvor mange år man lever med og uden en kronisk sygdom. Og – afhængig af uddannelse, køn og etnisk oprindelse – stor forskel på, hvordan man som bruger og bliver mødt og behandlet i sundhedssektoren. Alle har ret til en værdig behandling. Og alle skal kende deres rettigheder og muligheder. Mange mennesker med en kronisk lidelse oplever ensomhed og håbløshed. En oplevelse af, at der bliver taget hånd om dem, vil kunne medføre, at tilværelsen rummer andet og mere end deres sygdom.

De dårligst stillede borgere

Uligheden slår især igennem blandt de allerdårligst stillede. Stofbrugere, hjemløse, alkoholafhængige og fattige. Fattigdommen er stigende, og de socialt udsatte dør i gennemsnit 22 år før resten af befolkningen. Fyren på bænken, misbrugeren, den psykisk syge og ham eller hende der har mistet grebet om sit liv, skal ha’ hjælp. Det er ufatteligt, at der stadig tales om egen skyld, når mennesker har det svært. De må se sig ydmygede og nedgjorte. Ingen vælger et liv i elendighed. I Halsnæs har vi forholdsvis mange borgere, der misbruger alkohol og stoffer. Der må sættes tidligere ind med den nødvendige hjælp, og forebyggelsen skal styrkes. Og de udsatte mennesker skal vide hvor de kan hente hjælp.

Enhedslisten mener, at Halsnæs skal gå foran og vise, at også disse mennesker har ressourcer og indeholder præcis de samme følelser og behov som andre.

Psykisk syge og sårbare mennesker

Forebyggelse af psykiske lidelser er en afgørende opgave for kommunen. En utryg barndom – med risiko for omsorgssvigt, fattigdom, mobning og udstødelse – er for mange grundlaget for det psykisk sårbare sind. Det klares ikke med medicin. Forbruget er stigende, osse for børn og unge. Men som hovedregel vil det være mere gavnligt at yde bedre sociale muligheder og en god og fortrolig kontakt til et andet menneske.

Ud af sygehusene – som hovedregel

Det er vigtigt, at politikerne sætter sig grundigt ind i forholdene på døgntilbuddene for psykisk syge mennesker. De skal ud og se, tale med beboerne, de pårørende og medarbejderne. Mærke hvordan luften er – og mærke efter, om det er et sted, som de selv kunne tænke sig at bo.

Det kan være svært at forestille sig, at mennesker der har det psykisk svært, måske med dybe depressioner eller psykoser, er bedst tjent med en seng i et hospitalsmiljø. Alligevel er der nogle der foretrækker det og føler sig tryggest ved det, og så skal muligheden være til stede. Men dybest set mener vi, at psykiatrisk behandling skal ud af sygehusene og foregå i helt andre rammer.

Det sker, at mennesker, der bor under beskyttede former i bofællesskaber eller lign., får det så dårligt, at de har brug for særlig støtte. Ofte vil man – uden at stille andre muligheder i udsigt – vælge indlæggelse på psykiatrisk hospital. Men de enorme summer det koster, kan – hvis man tillader sig at tænke alternativt og inddrage brugeren i beslutningen – bruges bedre, med massiv og professionel støtte i hjemmet eller botilbuddet.

I Enhedslisten foreslår vi, som vi har gjort i hvert eneste budgetforslag, at kommunen opretter et lille døgntilbud hvor mennesker med f.eks. angst eller depressioner kan søge hen for en stund, få en snak med en medarbejder, få tryghed og omsorg og en god seng at sove i. Det vil betyde, at man slipper for et hospitalsophold, men alligevel får den beskyttelse man har brug for.

Enhedslisten i Halsnæs støtter i høj grad, at mennesker med psykiske lidelser skal have hjælp, så de kommer sig. Vi mener ikke, at en psykiatrisk diagnose har livslang gyldighed. Recovery, som det hedder, er kommet for at blive. Det indgiver mennesker håb og kræfter. Men recovery må ikke misbruges politisk så man, hvor man tidligere gav varige botilbud til mennesker med psykiske vanskeligheder, nu kun giver midlertidige, ud fra den begrundelse, at de jo kommer sig. Det medfører stress, utryghed og tilbagefald.

Social ansvarlighed

Socialpolitikken og det sociale arbejde skal bygge på omsorg, tillid, værdighed og faglighed.

Familiepolitik

Der er mange gode tiltag i kommunens nuværende politik på området ”Børnenes stemme”. Det er en flot politik. Men det er afgørende, at der er afsat tilstrækkelige ressourcer, så det ikke bare er fine ord på et papir, hvor mange opgaver bliver lagt over på frivillige medarbejdere.

Den tidlige indsats i familier med vanskeligheder skal gøres bedre, bl.a. ved at øge ressourcerne til sundhedsplejerskerne i Familiehuset, og ved at medinddrage familien helt fra start. Der skal sikres kontinuitet og stabilitet under hele forløbet. Det skal stå lysende klart hvem der gør hvad, og hvordan samarbejdet mellem de forskellige instanser skal forløbe. Det vil bl.a. sige færrest mulige sagsbehandlerskift, et højt informationsniveau sagsbehandlerne imellem og ingen form for “skjulte dagsordener”. Familiens ressourcer skal inddrages og udvikles under hele forløbet og være en aktiv del af sagsbehandlingen – og af løsningerne. Kommunen skal opleves som en støtte – ikke en trussel.

Familien skal have tildelt en koordinerende fagperson i stedet for at blive sendt rundt i systemet. Der skal tilbydes praktisk og pædagogisk støtte i det hjem, der behøver hjælp, og ender det med, at et eller flere børn skal bo uden for hjemmet, skal familien inddrages i den såkaldte handleplan og dens opfølgning. Der skal være klare aftaler om samvær og kontakt til det anbragte barn inden anbringelsen og sikres et optimalt samspil med det sted, hvor barnet skal bo.

Halsnæs Kommune skal ansætte en social ombudsmand, der kan føre tilsyn med sagsbehandlingen, og som borgeren kan henvende sig til, hvis hun eller han føler sig uretfærdigt behandlet, eller er kørt fast i systemet.

Daginstitutioner

Halsnæs Kommune har en af landets dårligste normeringer. De seneste tal viser, at Halsnæs Kommune ligger 10,9% lavere end den danske gennemsnitskommune. Det kan vi ikke være bekendt. Det svarer til, at der er 7,2 børnehavebarn og 4,1 vuggestuebarn pr. medarbejder. (KORA)

I Enhedslisten ved vi hvor stor betydningen er af tilstrækkelig mange medarbejdere – og at de er tilstrækkeligt uddannet. Det betyder bl.a. at der kan være større opmærksomhed på hvert enkelt barns udvikling og behov, at der kan planlægges gode aktiviteter og at der også er tid og plads til de børn og forældre, der kræver særlig opmærksomhed.

Enhedslistens holdning er, at der skal være én medarbejder til tre vuggestuebørn, én til seks børnehavebørn og derudover veluddannede støttemedarbejdere til børn med særlige behov. I øvrigt er det vores klare holdning, at 80% af det samlede personale skal have en pædagogisk uddannelse.

Der skal i alle institutioner være afsat ressourcer til efter- og videreuddannelse af samtlige medarbejdere

Det er vigtigt for Enhedslisten, at kommunens egne institutioner er så gode, at der ikke er forældre der ønsker at lave deres egne institutioner. Ligesom i folkeskolen ønsker vi, at daginstitutioner skal være for alle.

Endelig finder vi det vigtigt, at børnene tilbydes lækker økologisk mad – produceret af lokale råvarer.

Vi ved godt, at vores krav koster penge, men vi ved samtidig at det er nødvendigt, og at det kan betale sig at investere i vores børn, vores fremtid.

Det skal være godt at være gammel

I byrådet har Enhedslisten arbejdet konsekvent for forbedring af de ældres vilkår i Halsnæs. Puljepenge til ældreområdet skal bruges til formålet og ikke til at lappe huller i kommunekassen.

Mange ældre i Halsnæs lever en tilværelse i ensomhed, uden den nødvendige hjælp og under trange økonomiske kår. Det er ikke i orden. Gamle mennesker, der har slidt et helt liv, skal ikke gemmes af vejen og svigtes, når de behøver hjælp.

Meningen er ikke, at livet sættes i stå fordi man flytter ind på et plejecenter. Der skal gøres alt hvad der er muligt for, at osse årene i en lejebolig bliver en dejlig oplevelse. Og det skal være muligt at få en bolig det sted, hvor man ønsker det, når behovet melder sig.

Det skal være slut med våde bleer og timelang venten på en medarbejder. Der skal ansættes tilstrækkeligt og veluddannet personale på plejecentrene, som både kan yde omsorg og handle professionelt, når livet gør ondt. Som det er i dag, er de barberet ned til et minimum.

Enhedslisten vil have små selvstændige enheder, hvor maden tilberedes på stedet og hvor den gode tone er i højsædet. Der skal være veluddannet personale, demokratiske ledelsesformer og størst mulig indflydelse for personalet, beboerne og deres pårørende.

Kommunen skal vedtage en demenspolitik, der tydeliggør værdier og målsætninger overfor borgere som er berørt af demenssygdom og for de pårørende og medarbejderne som skal yde omsorg.

Begrebet LeveBo miljøer er efterhånden udvandet. For de borgere der kan profitere af det, er det godt. Men det skal være en frivillig sag om man ønsker at deltage. Ingen systemer eller slogans kan erstatte det, som det virkelig drejer sig om: Det gode liv som er tilpasset den enkeltes behov. Det aktive liv er godt, også for ældre mennesker. Men at drive rovdrift på deres fysiske og mentale ressourcer fører kun til skamfølelse og ydmygelser.

Kommunens tilbud til ældre der behøver hjælp i eget hjem, skal være så attraktive og mangfoldige, at man vælger dem frem for private firmaer hvis hovedformål, alt andet lige, er profit.

Vi anser de forbyggende hjemmebesøg for at være gode og gavnlige for borgerne og ønsker dem udbygget således, at der osse er en diætist med. Kommunen skal gøre en indsats for at få borgerne til at forstå, at det er et værdifuldt tilbud om hjælp – og ikke et forsøg på at snage i deres privatliv.

Der skal meget mere fokus på de ældres måltider. Både de ældre der bor i eget hjem og dem, der bor på plejecentrene, skal tilbydes økologisk mad. Og for de småt spisende skal det være muligt, at en medarbejder er til stede i hjemmet under måltidet. Alt for mange spiser alene og mister lysten til mad.

Paraplyen i Frederiksværk og det nye kulturhus på Hundested rådhus er gode tiltag som skal drives af brugerne og, naturligvis, med hver deres selvstændige bestyrelse.

Enhedslisten er ikke principielt imod frivilligt arbejde; men man skal vide, at frivillige medarbejdere har en helt anden tilgang til arbejdet end ansatte. Det skal slås fast med syvtommersøm, at frivillige medarbejdere aldrig – hverken i psykiatrien, ældreplejen, den tidligere særforsorg eller andre steder – skal varetage det arbejde som kommunen ifølge loven er forpligtet til.

Borgere med særlige behov

Det er vigtigt, at politikerne sætter sig godt ind i forholdene for de mennesker der bor i døgntilbud. Kommer ud og ser stederne og forholder sig til, om det de ser, er steder de selv kunne tænke sig at bo. Og det er vigtigt, at døgntilbuddene selv lukker dørene op og inviterer politikerne indenfor.

i Halsnæs Kommune er vi så heldige, at en amtslige institution for udviklingshæmmede mennesker, værkstederne på Sølager, overgik til kommunen ved kommunalreformen. Det er et sted i konstant udvikling, og såvel borgere som medarbejdere trives. Den viden og de erfaringer man har der, kunne udbredes til flere af kommunens andre tilbud. Udviklingshæmmede mennesker vil altid kunne udvikle sig. Det drejer sig, igen, om tilstrækkeligt med veluddannet personale.

Flere borgere der tilhører grupperne af de små handicapområder er så få, at den nødvendige uddannelse og erfaringsopsamling kan være svær. Enhedslisten ønsker en regional tværgående organisation hvor det kan ske. Både borgere og medarbejdere vil kunne profitere af det.

Folkeskolen

Vi skal investere i det bedste vi har – vores børn

For Enhedslisten er det centralt, at alle skal have lige adgang til en god folkeskole. Vi tror på, at gratis og gode uddannelser generelt hjælper til at skabe lighed i samfundet. Desværre går den aktuelle udvikling i en anden retning. Uligheden i det danske skolesystem stiger, og flere og flere forældre fravælger folkeskolen til fordel for privatskolerne. Denne udvikling må og skal bremses, hvis vi ønsker at bevare sammenhængskraften mellem forskellige befolkningsgrupper her i landet.

Det er vigtigt, at vi politisk og økonomisk skaber gode rammer og investerer i de kommende generationer – eksempelvis ved at styrke folkets skole og dens rummelighed.

Vi vil sænke loftet på klassestørrelserne til 22, opdatere undervisningsmiljøet, efteruddanne lærerne i deres fag, og rydde op i bureaukratiet med standardiserede og standardiserende elevplaner og nationale tests.

 • Vi ønsker en direkte motiverende og mere varieret undervisning, hvilket forudsætter, at de bureaukratiske byrder løftes fra lærernes og skolernes skuldre
 • Der skal være velfungerende elevkantiner på alle skolerne
 • den enkelte lærers undervisningstid skal ikke overstige 750 timer om året
 • Der skal være tolærerordninger i indskolingen og ved klassesammenlægninger
 • Elever med særlige behov skal have gode og relevante vilkår og mødes af lærere med relevant uddannelse
 • I de tilfælde hvor overgangen fra skolen til arbejdsmarkedet er problematisk, skal eleven følges i flere år efter afgang fra folkeskolen
 • Vi vil igangsætte renovering af skolebygninger og ønsker et solidt og fysisk sundt undervisningsmiljø
 • Skoleledere skal være læreruddannede, og lærerne skal have en relevant pædagogisk uddannelse
 • Alle lærere og ledere skal have en efteruddannelsesplan
 • Endelig vil vi styrke skole/hjem-samarbejdet, genindføre gratis modersmålsundervisning, etablere forsøg med afskaffelse af lektier, ændre kristendomsfaget til ”religion og livsanskuelser”, opprioritere samfundsfag, sikre at ”bæredygtighed i samspillet natur/ menneske” har en plads i undervisningsplanen og give fast timetal til orientering samt sundheds- og seksualundervisning.

I november 2015 lavede ”Ugebrevet A4” en trivselsundersøgelse blandt skolebørn. Den viste at Halsnæs’ skoler ligger på en 1000. plads ud af de 1238 skoler i hele landet. Det kalder på politisk handling – ikke bare som vi så det i forliget blandt Venstre, Dansk Folkeparti og Socialdemokraterne i sommeren 2017, men en tilbundsgående renovering, der osse sikrer lærerne en velfungerende arbejdsplads.

Demokrati

Topstyring har i al for høj grad præget kommunens virksomhed. Kursen skal lægges om. Brugergrupper, faglige organisationer, forældrebestyrelser og menige kommunale medarbejdere skal i langt højere grad have indflydelse på beslutningerne, og politikerne skal i langt højere grad have kontakt med medarbejderne i marken.

Alle ved bedst selv, hvor skoen trykker

Halsnæs Kommune er borgernes – ikke omvendt. Og derfor mener vi i Enhedslisten, at borgerne skal have mulighed for reel indflydelse på det der sker, og skal ske i kommunen. Stærke lokalsamfund er en forudsætning for, at demokratiet kan blomstre. Vi har set det i Ølsted og i Dyssekilde, hvor der er velfungerende lokalråd. De viser, at borgerne ved hvor skoen trykker og vælger deres input til kommunens aktiviteter ud fra hverdagens erfaringer.

De steder hvor borgerne ønsker at oprette lokalråd, skal kommunen tilbyde hjælp til at etablere dem.

Alle borgere skal have indflydelse på eget liv. Og især skal de mennesker, der har behov for kommunens støtte, sikres reel indflydelse på deres egen livssituation. Alle ved bedst selv, hvor skoen trykker, og i samarbejde med ansatte, som de har tillid til, kan de pege på løsninger og initiativer, der kan hjælpe dem ud af svære situationer. Ofte vil disse løsninger være mere kvalificerede end dem, der er taget af topchefer og politikere.

En del politiske spørgsmål kan ikke forudses i en valgkamp, og det kan derfor være vanskeligt at kende vælgernes holdning til et kommunalt anliggende. Derfor skal det være muligt at afholde folkeafstemninger. Hvis 10 pct. af de stemmeberettigede i kommunen forlanger det, skal den gennemføres. Det vil være initiativtagerne, som indsamler underskrifter til støtte for en lokal folkeafstemning og dermed, med støtte fra kommunens jurister, udformer det spørgsmål, som der skal stemmes ja eller nej til. I tilfælde af lukning eller sammenlægning af skoler og daginstitutioner skal der udskrives folkeafstemning i det distrikt, det drejer sig om.

Vi mener, at der skal gøres op med den kedelige tendens, at private virksomheder og investorer prioriteres højere end hensynet til kommunens borgere, naturen og miljøet.

Endelig mener vi, at langt flere politiske diskussioner bør foregå i byrådssalen i stedet for i de lukkede udvalg og at spørgetiden, som Venstre og Dansk folkeparti fik afskaffet, skal genindføres.

Boliger

Alle har ret til en bolig de kan betale

Enhedslisten vil arbejde for at Halsnæs Kommune udarbejder en boligpolitik, og at den har fokus på fællesskab og klima.

Den skal sikre at:

 • der er boliger til alle. Vi vil arbejde for, at kommunen, når den udbyder sine grunde til boligformål, sælger til almennyttige boligselskaber eller brugerejede andelsforeninger
 • vi får gjort op med det opdelte boligmarked bl.a. ved at sikre blandede boligformer og beboersammensætninger når der gives tilladelse til nybyg. Dermed sikrer vi, at børnefamilier, enlige, pensionister, unge, gamle og fattige og rige bliver naboer og integrerede
 • kommunen tager ansvar for, at de nuværende boligforeninger er velfungerende. Der skal ikke laves fleksible ventelister der favoriserer nogle, og gør det svært for ledige og førtidspensionister at få en bolig
 • der ansættes socialpædagoger i boligforeninger med mange udsatte borgere
 • Administrationen tager tilsynspligten med almene boligforeninger alvorligt. Der har været al for lidt fokus på kvaliteten af det materiale som boligforeningerne afleverer til kommunen, bl.a. mangelfulde baggrundspapirer som byrådet skulle beslutte ud fra og mangelfulde regnskaber
 • Kommunen stiller lånegaranti og opfordrer til klimavenlige tiltag i boligforeningerne

Administration og økonomi

Kommunevalget drejer sig først af alt om økonomi. Velfærd, skoler, arbejdspladser, byudvikling osv. – ja, alt handler dybest set om økonomi. Indtægterne i vores kommunekasse er sammensat af fire ting: skatter, afgifter, takster og indtægter fra staten. Indtægterne er afgørende for, om vores velfærd fortsat skal afvikles og for, om der er økonomi til at udvikle kommenen.

Enhedslisten vil stædigt arbejde for, at pengene fra staten øges. Men i de senere år har regeringen lagt stramme bånd på hvor mange penge kommunen må bruge på velfærden. Vores nuværende Venstreborgmester har i den lokale presse beklaget de stramme begrænsninger – samtidig med, at han på kommunernes årsmøde i 2016 stemte for dem!

Enhedslisten vil genindføre dækningsafgiften. Det vil sikre, at virksomhederne i kommunen igen kommer til at betale den skat, som Venstre og DF som noget af det første afskaffede da de fik flertal i byrådet.

Administrationen skal kigges efter i sømmene for udgifter til konsulentbistand, tilsyn og andre opgaver, som udføres af private firmaer. Det har ofte vist sig, at de udgifter som kommunerne har til fremmede tjenesteydelser, er dårligt givet ud. Mange opgaver vil kunne klares af kommunen selv – og ofte med lokale medarbejdere, der på denne måde vil kunne finde beskæftigelse.

Øremærkede midler fra staten til f.eks. børn og ældre kan iflg. loven uden problemer anvendes til andre formål i kommunerne. Enhedslisten vil under ingen omstændigheder være med til forringelser for børn, unge og ældre. Og regeringsøremærkede penge skal anvendes, hvor de er tiltænkt.

Endelig mener vi, at der kan spares mange penge ved afskaffelse af unødig kontrol og bureaukrati. Tænk på hvor mange timer der f.eks. bruges på plejecentrene til at registrere og dokumentere.

Trafik

Fra veje til skinner

Enhedslisten satser på den kollektive trafik. Vi vil ha’ 20 minutters drift på toget mellem Hundested og Hillerød, og vi så gerne Lokalbanen elektrificeret som S-togene. Vi ønsker en god busdrift fra landsbyerne og yderområderne til S-stationerne.

Flex-busserne er et godt tiltag, men de giver ikke tilstrækkelige muligheder for spontane rejser. Og de er for dyre ved lange ture der går uden for kommunens grænser. Vi vil arbejde for, at de rabatordninger vi kender for unge, studerende og ældre også skal gælde for brugere af flexbusserne.

Af hensyn til miljøet går vi ikke ind for udbygning af motorvejen til Hillerød. Den offentlige trafik skal være så fleksibel og økonomisk attraktiv, at man vælger den frem for privatbilismen. Og al erfaring viser, at flere og større veje kun øger bilismen så der hurtigt igen er pladsmangel på vejene.

En hurtigbus ville tilgodese mange, der hver dag holder i kø i deres bil for at komme til København.

Det er nødvendigt at fortsætte udviklingen af cykelstier adskilt fra den motoriserede trafik. Både børn og voksne skal kunne færdes trygt over alt i kommunen. Cykelstier skal sikre, at borgerne kan komme sikkert rundt mellem de små landsbysamfund og at turister søger vores kommune, fordi her er dejligt at færdes på en cykel.

Godstransporten skal i højere grad flyttes fra vejene til skinnerne, og vi skal udnytte vores beliggenhed til at få mere godstransport overflyttet til vandet.

Både gader, veje, cykelstier og fortove skal vedligeholdes, og faciliteterne på stationerne skal være i orden, så man trygt kan sætte sin cykel fra sig.

Der vil altid være borgere, der har brug for deres bil i hverdagen. Såfremt man sikrer offentlige transportmuligheder til flertallet, vil der være rigelig plads til dem, der er nødt til at bruge bilen.

Beskæftigelsen

– et fælles ansvar

Ledigheden i Halsnæs er høj. Meget af beskæftigelsespolitikken bestemmes i Folketinget og i EU, men Enhedslisten vil gøre alt, hvad vi kan, for at der føres en politik, der aktivt arbejder for, at flere lokale folk kommer i arbejde inden for kommunens grænser – dels af hensyn til miljøet og dels af hensyn til menneskene, der ikke skal være tvunget til at bruge flere timer hver dag for at komme på arbejde.

Enhedslisten vil aktivt arbejde for, at så få opgaver som overhovedet muligt bliver udliciteret. Når kommunen selv løser opgaverne, er det også kommunen selv der ansætter og fastsætter kvalitetsniveauet. Det giver gennemskuelighed og bedre mulighed for indflydelse for borgerne. Det er mere demokratisk.

Kommunen skal være en god og effektiv arbejdsplads.

Enhedslisten arbejder imod bureaukratisering og vil afskaffe formålsløs kontrol. Ressourcerne skal bruges på at servicere og hjælpe borgerne og ikke spildes på tidskrævende kontrol af medarbejderne. Beslutninger om hvordan ydelsen eller arbejdet skal udføres, skal ske i et tæt samarbejde mellem de berørte borgere og medarbejderne og med en ordentlig og hurtig sagsbehandling. Det vil kræve flere ansatte i beskæftigelsesafdelingen, men det vil lønne sig både menneskeligt og økonomisk.

I de tilfælde hvor kommunen er nødt til at købe arbejde fra private firmaer, skal kommunen gennem klausuler sikre ordentligt arbejdsmiljø og ret til overenskomst for de ansatte. Og kommunen skal aktivt kontrollere, at det overholdes – også hos eventuelle underleverandører.

Kommunen skal gå forrest og sørge for, der er praktik- og elevpladser, osse til flygtninge og indvandrere, på kommunens egne arbejdspladser. Og den skal aktivt hjælpe private virksomheder med at oprette stillinger til lærlinge, elever, flexjobbere og kontanthjælpsmodtagere.

Alle skal have adgang til arbejdsmarkedet. Arbejdsløse skal have tilbud om reel opkvalificering i

stedet for ubrugelig aktivering, og de borgere, som har begrænsninger i arbejdsevnen og derfor ikke kan arbejde på almindelige vilkår, skal tilbydes revalidering, flexjob eller førtidspension. Vi skal satse på socialøkonomiske virksomheder hvor borgere, der har svært ved at klare et almindeligt arbejde, kan beskæftiges.

Der skal oprettes arbejdspladser til en hårdt tiltrængt forbedring af kommunens bygninger. Af hensyn til såvel miljøet som til økonomien vil det på længere sigt kunne betale sig.

Byerne i kommunen skal have små, driftige virksomheder og butikker som arbejder ud fra bæredygtighed, ”fra jord til bord”, lokalt design og international fairtrade. Kommunen må hjælpe med igangsætning og organisering.

En ægte grøn politik

Der er ingen fortrydelsesret

Halsnæs kommune skal udarbejde et klima og en miljøpolitik på linje med de øvrige politikområder. Enhedslisten vil som grønt parti arbejde for følgende:

Miljø:

 • Al brug af Round-up og andre pesticider skal begrænses i det omfang lovgivningen tillader det. Først og fremmest i landbruget og i gartnerier, men også i private haver. Det er gang på gang påvist, at stofferne går i grundvandet og forurener vores drikkevand – og går ud over vores sundhed og evne til at få børn.
 • Hjemmekompostering skal fremmes for at minimere transport af køkken- og haveaffald, og kildesorteringen skal udbygges f.eks. ved at oprette ressourcestationer i kommunens småbyer.
 • Kommunens borgere skal tilbydes gratis jord til økologiske nyttehaver
 • vi ved, at 55% af dagrenovationen kan genanvendes når vi kildesorterer og kommunen må arbejde intensivt på, at få alle borgere til at deltage i ordningen. Allerede i børnehavealderen skal børnene kende betydningen af kildesortering
 • kommunens køretøjer i hjemmeplejen og andre steder skal være eldrevne
 • Alle tilladelser til nybygning skal være betinget af, at der er sikring for genanvendelse af regnvand til toiletter og vask mm.- og der skal stilles krav om lavenergihuse. Kommunens egne bygninger skal igen gås efter med henblik på energibesparelser.
 • Kommunen skal fremme miljøvenlig erhvervsudvikling og satse på en grøn og naturvenlig turisme
 • Halsnæs Kommune skal gøre alt hvad der er muligt, for at fremme de økologiske landbrug og støtte dem, der vil omlægge bedriften til økologi. Kommunen kan opkøbe landbrugsarealer med henblik på omlægning til kommunale, økologiske brug, som kan forsyne vores institutioner.
 • Halsnæs Kommune skal stille etiske og miljørigtige krav til leverandører af varer og tjenesteydelser. Alle indkøbte produkter skal både overholde de økologiske principper og være fremstillet under arbejdsforhold, der overholder overenskomster og internationale regler for arbejdsmiljø. Naturligvis må ingen produkter være fremstillet ved hjælp af børnearbejde.

Energi

 • Overordnet er det Enhedslistens holdning, at kommunen skal opstille en plan for ”Halsnæs som den selvforsynende kommune” på energiområdet.
 • vedvarende energianlæg – f.eks. vindmøller, solcelleanlæg eller geotermiske anlæg – skal være kommunalt eller forbrugerejede. Og der skal allerede nu udpeges steder, hvor man med fordel kan opsætte solcelleparker
 • Enhedslisten går imod anvendelsen af fossile brændstoffer, og fjernvarmeanlæggene skal derfor omlægges til vedvarende energi.
 • Vi går skarpt imod udvinding af skiffergas i kommunen bl.a. fordi det forurener drikkevandet, er enormt vandforbrugende og medfører en kraftig øgning af tung trafik.
 • Kommunen skal være behjælpelig med at rådgive husejere om, hvordan man ved energirenoveringer kan nedbringe udledningen af CO2.
 • Det skal gøres muligt at etablere små, støjsvage vindmøller i private haver.

klimatilpasning

 • kommunen skal i samarbejde med regionen udarbejde en samlet klimatilpasningsplan, som omfatter både offentlig og privat ejendom og som sikrer naturværdierne og æstetikken i området.
 • Der skal ikke gives byggetilladelse til byggerier langs kysten og i kystbeskyttelsesområder, og der skal, af hensyn til både bymiljøet, vandmiljøet og Liselejes smukke natur, ikke bygges havn i Liseleje.

 

Kulturpolitik i Halsnæs

Halsnæs skal være en pulserende og kreativ kommune, der stiller ressourcer og faciliteter til rådighed for udvikling af nye ideer, og som vedligeholder og udbygger faciliteter til aktører inden for kultur- og fritidslivet. I Enhedslisten mener vi, at alle skal have lige adgang til kulturelle oplevelser. Og der skal ikke spares – tværtimod. Det er vigtigt at fokusere på, at kultur ikke er forbeholdt de store byer, eller dem, med pengepungen i orden.

En del borgere udelukkes fra kulturlivet fordi økonomien ikke rækker til fodboldklubben, eller for deres kørestol ikke kan komme ind på museet. Det er en kulturel ulighed som vi vil bekæmpe via kulturklippekort til de fattigste borgere og ved at sørge for, at der leves op til kravene om tilgængelighed til både kultur og medier.

I et samfund som Halsnæs, er den borgerdrevne kultur uerstattelig. Derfor var det ikke mindre end en skandale da det blå flertal i byrådet halverede tilskuddet til kulturelt samråd. Det var et hårdt spark for de mange frivillige der gør et kæmpe arbejde. Deres økonomi dækker ca. 140 organisationer og har gennem årene vist sig at være til stor glæde for rigtig mange mennesker. Naturligvis skal dette beløb tilbageføres.

Biblioteker

 • Der skal være adgang til biblioteker i alle dele af kommunen. Små biblioteksfilialer genåbnes, evt. som biblioteksbutikker med mulighed for lokaleudlån, borgerservice mm. Bogbussen skal køre ugentligt til de områder, hvor det ikke er muligt at åbne biblioteksfaciliteter.

Musik, teater og dans

 • Halsnæs er arnested for mange kreative kræfter inden for musik og teater. Hvis det skalfortsætte, skal der satses massivt på kulturlivets vækstlag. Der skal skabes sceneplads og øvemuligheder for både nye og veletablerede kulturelle kræfter flere steder i kommunen.
 • Hundested bio er genopstået. Kommunen må styrke bestræbelserne for at få den godt gang. Om vinteren er der ikke mange kulturtilbud til Hundesteds borgere.

Kunst og museer

 • Halsnæs kommune skal støtte aktivt op om byens museer. Byens borgere skal have gratis adgang. Kommunen skal stille lokaler til rådighed til produktion, udvikling og udstilling af kunst og kunsthåndværk.

Idræt

 • Idrætslivet i Halsnæs skal være tilgængeligt for alle. Der skal satses på bredden frem for eliten.

Haller, svømmehal og idrætsanlæg skal være i ordentlig stand og løbende vedligeholdes, udbygges og moderniseres, så de lever op til nutidens behov. Der skal være en klar adskillelse mellem idrættens foreningsliv og de kommercielle selskaber, der driver idræt. Ingen børn, unge eller voksne bør udelukkes fra idræt på grund af dårlig økonomi.

Ved to seminarer har alle Enhedslistens medlemmer i Halsnæs været involverede i at udforme vores forslag til den lokale politik i Halsnæs. Det er blevet langt, men kunne være blevet endnu længere. Begrænsningens kunst er svær – især når så mange mennesker hver især brænder for at få deres bidrag med. Hvis væsentlige ting mangler, eller hvis du som læser er uenig, hører vi gerne fra dig.

Ris og ros modtages med kyshånd.

Enhedslistens kontaktperson: perheisselberg@hotmail.com

Enhedslistens byrådsmedlem: ThueLundgaardCurry@hotmail.com